op naar een nieuwe uitdaging.

TALENTPOOL SERVICES BV

1. Algemeen

Onze groep is actief op het gebied van:

  • Detacheren
  • Werving en selectie
  • Job Coaching / Career Coaching
  • HR consulting
  • Outplacement
  • Payrolling en salarisadministratie

Ten behoeve van al deze activiteiten verwerken wij de gegevens van onze kandidaten en opdrachtgevers. Het doel van dit privacy reglement is de kandidaat en opdrachtgever op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten met betrekking tot deze gegevens bestaan.

2. Welke gegevens?

Wij verwerken de gegevens die door de kandidaat en/of opdrachtgever worden aangeleverd.

Kandidaten (werkzoekenden): we verwerken de naam en adresgegevens, het curriculum vitae (CV) en kopieën van certificaten en diploma’s. Van een kandidaat wordt nog geen kopie van het identiteitsbewijs verwerkt. Dit gebeurt pas als een kandidaat bij één van onze bedrijven in dienst treedt. Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van de opdracht. De persoonsgegevens worden gedurende het traject aangevuld met verdere relevante gegevens.

Opdrachtgevers, klanten: alle gegevens ten behoeve van het vervullen van een opdracht voor een opdrachtgever, zoals facturatiegegevens, BTW-nummer, vacature en functieomschrijving, en arbo-risico checklist.

Werknemers: naast de gegevens van de kandidaat komen in het dossier van de werknemer alle gegevens die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst correct uit te voeren, waaronder een kopie van een identiteitsbewijs en de arbeidsovereenkomst.

3. Reden

Wij verwerken gegevens voor de volgende doelen:

het mogelijk maken van onze bovenvermelde bedrijfsactiviteiten, zoals het vervullen van vragen van opdrachtgevers of kandidaten, het uitvoeren van gesloten overeenkomsten met kandidaten en/of opdrachtgevers, de administratieve afhandeling daarvan alsmede de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever, en het uitvoeren van behoorlijk personeelsbeleid;
het voldoen aan wet- en regelgeving en het voldoen aan keurmerken en kwaliteitsnormen, in het kader van de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten (o.a. fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke wetgeving).
Wij geven kandidaten de mogelijkheid hun CV naar ons te versturen, zodat wij de gegevens en wensen van kandidaten kunnen matchen met die van onze opdrachtgevers. Het CV wordt opgeslagen in onze database welke niet toegankelijk is voor onbevoegde derden. We geven wel toegang tot onze database aan derden voor (technisch) onderhoud.

4. Wat gebeurt er met verwerkte gegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van activiteiten en de inzet van onze diensten. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een derde t.b.v. de uitoefening van ons werk, zoals het matchen van kandidaten met een vacature van een opdrachtgever. Kandidaten die zich bij ons inschrijven gaan akkoord met dit privacy reglement, en geven ons bij deze expliciet toestemming om hun gegevens te delen met (potentiële) opdrachtgevers binnen de door dit privacy reglement en de wet- en regelgeving gestelde kaders, zoals t.b.v. het invullen van een vacature.

Onze groep zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en de kandidaat discretie in acht nemen. De verstrekte gegevens over kandidaten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald. Ze worden niet doorverkocht of gedeeld met derden tenzij voor een van de bovenvermelde doelen (bijvoorbeeld: controle door de belastingdienst of audit voor het behalen van de NEN 4400-1 of VCU).

5. Geheimhoudingsplicht

Ons personeel, dat toegang heeft tot de gegevens van de kandidaat/opdrachtgever voor zover hun functie dat nodig maakt, hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting teneinde onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit betekent dat gegevens (in kopie dan wel anderszins) niet aan derden worden verstrekt behalve voor een van de hierboven omschreven doelen of wanneer hiervoor uitdrukkelijk door de kandidaat dan wel opdrachtgever ondubbelzinnig toestemming is gegeven.

6. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wij houden de wettelijke termijn van 7 jaar aan om onze administratie te bewaren en dus ook de dossiers van werknemers en klanten. Gegevens van kandidaten worden jaarlijks verwijderd na verificatie of de kandidaat ingeschreven wil blijven of niet. Dit is anders indien de kandidaat of opdrachtgever verzoekt de gegevens eerder te verwijderen, tenzij de wet zich tegen verwijdering verzet.

7. Wat zijn de rechten van de kandidaat/opdrachtgever met betrekking tot de gegevens?

Wanneer de kandidaat of opdrachtgever vragen heeft over de gegevens die wij verwerken, kan hij telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen. Wij zien nauwlettend toe op naleving van hetgeen in dit reglement is bepaald en we registreren uit dien hoofde alle vragen van kandidaten en/of opdrachtgevers die zich voordoen omtrent de verwerking van gegevens. Alle verzoeken van kandidaten of opdrachtgevers om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens niet juist of niet ter zake dienend zijn, kunnen telefonisch of schriftelijk worden gesteld aan de vaste contactpersoon binnen onze vestiging. Ten aanzien van persoonsgegevens zullen daarbij uiteraard de regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens worden nageleefd.

8. Gegevens van bezoekers aan de website

Wij verzamelen informatie over onze bezoekers welke wij in geaggregeerde vorm gebruiken, bijvoorbeeld om te zien hoeveel gebruikers een bepaalde pagina bekijken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te houden en ervoor te zorgen dat wij informatie aanbieden die bezoekers belangrijk vinden. Uw persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk.

Met plezier werken wij samen met...

Interesse in onze Services? Find out!!

Neem contact op